Front Page

Shengli Zhou
Professor and Associate Head
Office: ITE 343
Phone: (860) 486-4593
Email: shengli.zhou@uconn.edu